Ostukorv

Sinu ostukorv on tühi.

AKUSTILINE KOOLIKELL-RAADIO SÜSTEEM

Eesmärk
Eesti Koolitehnika väljatöötatud süsteemi eesmärk on luua koolimajas tänapäevane, toimiv ja arenemisvõimeline koolikella-, teadustus-, häire- ja kooliraadio süsteem. Lühiduse mõttes nimetame seda edaspidi lihtsalt akustikasüsteemiks.

Üldkontseptsioon
Kuigi enamasti on kooli jaoks ilmselt olulisim akustiline koolikellasüsteem, sisaldab meie väljatöötatud lahendus endas suure hulga täiendavaid omadusi, mis nende kasutuselevõtul avavad hoopis uusi võimalusi.
Eesti Koolitehnika laialt kasutatav, paindlik lahendus ei võimalda mitte ainult täisautomaatset meloodilist koolikella vana elektrikella asemel, vaid akustilise helisignaali edastusele tuginedes hoopis enamat. Sama edukalt võib ja peabki akustikasüsteemi kasutama kooliraadio saadete tegemiseks, ülekooliliste kuulutuste edastamiseks ning häiresireeni ja evakuatsioonijuhiste andmiseks - ülekoolilist kõlarivõrku peab ju maksimaalselt ka kasutama!
Akustilise heli kuuldealasse peavad jääma kõik koolimaja koridorid, klassid, avalikud ruumid (garderoob, söökla, aula, spordisaal) ja kooliõu. Spetsiifiline üldhäiresignaal peab olema lisaks nendele kuuldav ka kõikides ametiruumides, kabinettides ning abiruumides.
Meie akustikasüsteemi projekti kohaselt tuleb kõlarid paigaldada esmajärjekorras koridoridesse ja avalikesse ruumidesse arvestusega, et koolikell ja häiresignaal oleksid kuuldavad ka klassiruumides. Hiljem saab raadiosaadete ja teadete paremaks edastamiseks lisada väiksema võimsusega kõlareid ka klassidesse ja kabinettidesse. Klassides ning eriti kabinettides soovitame kasutusmugavuse lisamiseks paigaldada reguleeritava helitugevusega kõlarid.

KOOLIKELLA-SÜSTEEM

Sissejuhatus
Kindlasti olete juba ammu tüdinenud oma vanast, elektrilisest plärinkellast. Miks mitte asendada ebameeldiv, frustreeriv kellaheli meeldiva meloodialõiguga, mis ei kriibi kellegi kõrva ega ehmata. Kasutajasõbralik ja eksimatu automaatika vabastab "kellatädi" igapäevasest rutiinsest kohustusest pidevalt kella jälgida ja õigel hetkel nupule vajutada. Meloodiaid mängitakse vastavalt arvutiprogrammi sisestatud kella-aegadele ning sekkumine selle töösse pole vaja. Sekkumine on vajalik vaid üleminekul lühendatud tunniplaanile või uue tunniplaani sisestamisel (mida ei juhtu ilmselt rohkem kui korra aastas, mõnel pool veelgi harvemini). Lühendatud tunniplaanile üleminek ei võta aga rohkem aega kui mõne hiirekliki jagu. Süsteem hoolitseb iseseisvalt ka seadmete sisselülitamise eest hommikul ja väljalülitamise eest peale koolipäeva lõppu. Seega töötavad kõik seadmed peale esialgseid seadistusi iseseisvalt ega vaja pidevat jälgimist või sekkumist.

Süsteemi väljaehitamine osade kaupa
Kui kool on jagatud nt algklasside- ja gümnaasiumi majaks või majaosaks, kus mõlemis omad reeglid ja tunniplaanid, siis on võimalik eradi võimendite kasutamisega lasta eraldatud kooliosadesse meloodiaid ka erinevatel aegadel.
Töötame lahenduse kallal, mis võimaldaks siduda koolikella arvutiprogrammi ka vana elektrikellaga, et seda juhtida. Vana ja uue koolikella sidumine võimaldab koolil vanalt süsteemilt uuele üle minna ka osade kaupa, nt koos teatud kooliosade renoveerimisega. Sellisel juhul toimib remontimata kooliosas vana elektrikell, uuendatud osas aga juba meloodiline koolikell, mis mõlemad alluvad ühtsele arvutiprogrammi juhtimisele.

TEADUSTUS-SÜSTEEM

Teadustus mikrofoniga
Teadustamiseks mikrofoniga vahetult akustikasüsteemi keskpuldi juurest tuleb kõigepealt kuulajate tähelepanu tõmbamiseks vajutada nelikõla meloodia nuppu, et edastatava teate esimene osa kuulajate jaoks tähelepanu puudumise tõttu kaduma ei läheks. Seejärel vajutada mikrofoni rääkimisnupule ning teadustus jõuabki kõlaritesse üle kogu koolimaja.

Teadustus telefonijaama kaudu
Akustilise teadustussüsteemi saab siduda ka olemasoleva telefonisüsteemiga (telefonijaama puudumisel täiendatakse projekti vastavate seadmetega), et võimaldada kõneteadustuste tegemist töökohtadel asuvate telefoniaparaatide kaudu. Teadustuse edastamiseks telefonijaamast piisab vastava koodi valimisest telefonilt, avades ühendusahela telefonijaamast akustikasüsteemi ning teadustus jõuab telefoniaparaadist üle kogu maja paigutatud kõlaritesse. Piltlikult öeldes tähendab see, et mikrofonid asuvad kõikidel olulistel töökohtadel ja teate edastamiseks pole vaja minna keskpuldi juurde. Süsteemide vaheline koostöö võimaldab kooliperet jooksvalt teavitada (otsida kedagi koolimaja pealt, kutsuda telefonile, informeerida klassiruumide muutumisest vms) liigse aja- ja närvikuluta.

KRIISI-KOMMUNIKATSIOON

Koolitehnika kriisikommunikatsiooni taristu võimaldab :

  • operatiivselt anda koolimaja erinevatest osadest/kohtadest ülekooliline ohusignaal
  • operatiivselt teha ülekooliline teadustus ja juhtida edasist tegevust majas (lisavõimalus)

Lisaseadmete/juhtnuppude paigaldamisel on kriisikommunikatsiooni võimalik juhtida mitmest kohast – see tagab maksimaalse operatiivsuse häire/teadete edastamisel vaatamata sellele, et ligipääs/sissepääs koolimaja mingisse ossa või ruumi on takistatud.
Ülekoolilise häire lülitusnupud tuleb paigaldada läbikäigu-kohtadesse, kustkaudu võib toimuda koolimajja sissetung/rünne ja kus on pidevalt inimesi või valve – nt valvuriruum või valvelaud, 1.korruse erinevate sissepääsude lähedal olevad ruumid, kantselei, õpetajate toad jms.

HÄIRE-SÜSTEEM

Sissejuhatus
Tänu lihtsale ja konkreetsele ülesehitusele saab häiresüsteemi kaasata ühtsesse tervikusse kooli evakuatsiooni protseduuridega, et ta oleks kriisikommunikatsiooni üks keskne osa. Paari õppe-treeninghäirega on häiresignaali olemus ja teadustused inimeste teadvuses kinnistunud, olles arusaadavad ka reaalse ohu korral, kus selge mõtlemine tihtipeale tõrgub. Kordineeritud väljumist koolimajast võimaldab see ka nt telefoni teel tehtud pommiähvarduse korral.
Paraku ei aita ka parim tehniline lahendus, kui pole paigas protseduuri- ja käitumisreeglid ohusituatsioonide korral. Seepärast tuleb eelnevalt määratleda isik või isikute ring, kes häireteateid edastavad ja millist sisu teated kannavad, et võimalikult operatiivselt edastada just olulist infot. Vaid suuremates linnakoolides on turvamehi, kelle ülesandeks on lisaks korra tagamisele ka kriisisituatsioonide juhtimine. Tulenevalt ametialasest koolitusest on see turvamehe jaoks ametikohustus, erinevalt teistest asjaosalistest, kelle jaoks ei ole siin tegemist igapäevatöös vajamineva teabega. Poisikeste välgumihkli põletamine tulekahjusüsteemi suitsuanduri juures või köögis pliidil ülekeenud piim on näited juhtudest, mis ei tohiks põhjustada üldevakuatsiooni. Oluline on võimaliku kriisi adekvaatne hindamine ja kiire likvideerimine. Häire ei tohi muutuda tavapäraseks, sest siis ei pöörata sellele enam piisavalt tähelepanu ja reaalses kriisisituatsioonis osutub see väga ohtlikuks.

Seadmed
Evakueerumishäire andmiseks on keskseadmel sisseehitatud sireeniallikas. Piisab vaid sireeni nupule vajutamisest ning häire ongi kõikidest kõlaritest kuuldav. Pommiähvarduste või muude ebameeldivate ohusituatsioonide puhul võimaldab see ühtselt mõistetav signaal kiirelt suunata maja evakuatsiooni. Sireen enne teadustust ja teadustuste vaheaegadel on vajalik tähelepanu köitmiseks, muidu võib teate algus või hoopis kogu teade tähelepanuta jääda.
Õuekõlari e väliruupori kaudu on teadustused ja häiresireen kuuldavad ka kooliõuel, kuhu evakueeritud kogunevad. Õuekõlari kaudu saab kasutada võimalust jagada kooliperele juhiseid ja täiendavaid teateid, et mitte hoida neid teadmatuses.

Toimimine voolukatkestuse korral
Kuidas häireteadustuse süsteem töötab voolukatkestuse korral? Võimalike ootamatute vooluhäirete ja -katkestuste elimineerimiseks peavad seadmed olema ühendatud avariitoiteringiga, muidu lakkab süsteem voolu puudumisel töötamast. Avariitoiteallika otstarvet täidab akudega varustatud UPS, mis lülitub koheselt peale voolu katkemist akudele ringi, lubades juhtida evakuatsiooni ja edastada teadustusi ka täieliku voolukatkestuse korral sõltuvalt UPSi võimsusest u 10 minuti jooksul.

KOOLIRAADIO-SÜSTEEM

Kooliraadio
Kooliraadio saadete tegemine aitab suunata õpilaste loovenergiat õiges suunas ja realiseerida ideid praktikas.
Kindlasti on hinges väike kahtlus, kas ikka on võimalik kõiki vahetunde täita sisutihedate raadiosaadetega? Kindlasti mitte, kuid raadiosaadete pidev edastamine ei peagi olema eesmärgiks omaette. Pigem toimib tänapäevane kooliraadio huviringina, kus juhendaja nõuannete ja näpunäidete abil püütakse jõuda hoogsa ja sisuka programmini. Saadetele etteantud konkreetsed ajalised raamid ja kesksete seadmete asukoht "valvsa silma all" õpetajate toas või huvijuhi kabinetis väldivad "raadioruumi" muutumise olengukohaks.
Õige muusikavalik, vaikne, mahe taustamuusika vahetundides, õnnitlused tähtpäevadeks ja koolielu kajastav info aitavad nii õpilastel kui õpetajatel lõdvestuda, luues lisaväärtust ning süvendades "oma kooli" tunnet!

Erinevate süsteemide omavaheline ühendamine
Ühtseks tervikuks on võimalik ühendada kooli üldhelindussüsteem ja saali helivõimenduse süsteem. See võimaldab saalis toimuvat üritust edastada üle kooli, kui saali helivõimenduse mikserpult või -võimendi siduda kooli üldhelindusvõrgu keskseadmega.
Nt kooli suviseid lõpuaktusi saab selle tehnoloogia abil edastada kõlarivõrgu kaudu üle kooli ja välikõlari vahendusel ka kooliõue!

KOKKUVÕTTEKS

Avatud lahendus
Projekt on koostatud nn "avatud lahenduse" põhimõtteid järgides: olemasolevat akustikasüsteemi saab edaspidi ilma seadmeid asendamata, samale baasile tuginedes täiendada järjest uute võimalustega. Tulevikulahenduste hulgast on ilmselt üks olulisemaid automaatne tulekahju häireteadustus. See on inforikas ja kohene, ohuallika asukohale viitav, automaatne inimkeelne teadustus kõlarite kaudu, kui tulekahjusignalisatsioon avastab kõrvalekalde normaalolekust. Automaatne tulekahju häireteadustus aitab arvestatavalt kokku hoida kriisisituatsioonis ülivajalikku aega ning saada inimestest sõltumatult vajalikku teavet momentaalselt peale ohu tekkimist.
Tuleviku-lahendustena kuuluvad samasse nimistusse veel ajanäitajate juhtsüsteem ja automaatinfosüsteem.

Garantii ja tehniline tugi
Eesti Koolitehnika annab kõikidele seadmetele, süsteemi komponentidele ning töödele 2-aastase täisgarantii.
Õpetame koolipersonali seadmeid kasutama ning varustame süsteemi detailsete viidete ja juhenditega, mis arvestavad konkreetse lahenduse nüansse.
Tagame kogu paketile ka garantiijärgse teeninduse ning tehnilise ja intellektuaalse toe.

Eesti Koolitehnika akustikasüsteemide projektid koolidele on tasuta ja oleme juba ette tänulikud teiepoolse huvi eest, sest vaid üheskoos saame koolielu kaasajastada!